Child blowing bubbles during sensory integration therapy

Terapia integracji sensorycznej SI

Integracja sensoryczna to inaczej przetwarzanie bodźców działających na wszystkie zmysły. Układ nerwowy, który jest odpowiedzialny za odbiór wrażeń interpretuje je i organizuje w  sposób, aby funkcjonowanie całego organizmu było maksymalnie efektywne.

Jakimi zmysłami posługuje się człowiek?

 • Dotyk i czucie ciała
 • Smak
 • Węch
 • Wzrok
 • Słuch

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) – dla kogo?

Terapia SI dedykowana jest dla wszystkich osób, u których można zaobserwować:

 • trudności z integracją (lub brak) odruchów niemowlęcych (np. odruch moro, odruch szermierza, odruch ssania),
 • wysoki poziom napięcia mięśniowego, ciągłe pobudzenie, nadruchliwość,
 • obniżony poziom napięcia mięśniowego – brak stabilności, wiotkość.
 • zbyt niski poziom aktywności – senność, brak energii do działania, ociężałość, niepewność ruchowa,
 • obniżony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zaburzenia w obrębie wzorku i słuchu,
 • trudności z utrzymywaniem równowagi, przekraczaniem osi środkowej ciała,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia praksji – planowania motorycznego,
 • szybka męczliwość, niechęć do podejmowania prostej, krótkiej aktywności fizycznej,
 • nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce,
 • zaburzenia motoryki małej – trudności w sprawnym posługiwaniu się palcami (nawlekanie koralików, chwyt pisarski, wodzenie palcem po śladzie, sprawne
 • posługiwanie się materiałami plastycznymi),
 • trudności z czytaniem, pisaniem i liczeniem,
 • problemy emocjonalne (lęk, stres, chwiejność, niskie poczucie własnej wartości),
 • niska jakość organizacji przestrzeni wokół siebie,
 • problemy z koncentracją, uwagą, spostrzeganiem.
 • trudności w relacjach społecznych.

Terapię SI można stosować w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: niepełnosprawność intelektualna, wzorkowa, słuchowa i ruchowa, całościowe zaburzenia rozwojowe (Autyzm i Zespół Aspergera, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zespoły wad wrodzonych, dzieci z tzw. grupy ryzyka (np. wcześniaki). Terapia SI nie ma żadnych ograniczeń wiekowych – można ją stosować już od pierwszych miesięcy życia.

Terapia Integracji Sensorycznej poprawia funkcjonowanie człowieka w wielu różnych obszarach i aspektach:

 • koordynuje integralność i współpracę zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku
 • w zależności od potrzeb, wycisza lub wzmacnia zaburzone obszary sensoryczne
 • utrzymuje plastyczność neuronalną, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji
 • rozwija motorykę małą, dużą, orientację przestrzenną i zdolność do planowania ruchu
 • wykształca prawidłowe wzorce ruchowe i stabilną postawę ciała
 • kontroluje rozwój reakcji równoważnych i poziom napięcia mięśniowego
 • integruje czynności odruchowe
 • wspomaga umiejętność czytania, pisania, liczenia, koncentracji uwagi, kontroli emocjonalnej i samoakceptacji