Cute child holding his pacifier in the bed.

Badanie lateralizacji

Badanie służy określeniu strony dominującej. Ocenie podlegają funkcje motoryczne, grafomotoryczne, słuchu, wzroku. Celem badania jest wskazanie nie tylko skłonności do posługiwania się wybraną ręką, nogą, okiem, uchem, ale co istotne, wykazaniu nieprawidłowości wymagających działania terapeutycznego, jak w przypadku lateralizacji skrzyżowanej lub nieustalonej. Wskazaniem do przeprowadzenia badania, może być np. posługiwanie się w równym stopniu obiema rękami po ukończeniu 4 r. ż.