KLAUZULA INFORMACYJNA KANDYDACI DO PRACY/ ODBYCIA PRAKTYKI LUB STAŻU EDUKACYJNA WYSPA MAŁEGO KRÓLA

Szanowni Państwo,
Mając na względzie obowiązujące przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w szczególności art. 13 RODO, a także z uwagi na troskę o właściwe dysponowanie danymi osobowymi kandydatów do pracy, a także kandydatów do odbycia praktyki bądź stażu uprzejmie informujemy co następuje.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest Przemysław Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Edukacyjna Wyspa Małego Króla – Przemysław Król” (dalej jako: „Edukacyjna Wyspa Małego Króla”) z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Cyprysowej 7/1, NIP: 6040100113, REGON: 222095247.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez naszą firmę prosimy o kontakt za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Król, ul. Cyprysowa 7/1, 83-300 Pruszcz Gdański, nr tel. 730-365-000, adres e-mail dyrektorporadniaamalykrol@o2.pl
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych:
Lp.
Cel przetwarzania
1.
Realizacja bieżącego procesu rekrutacyjnego
art. 6 ust. 1 lit. a RODO i/lub Art. 22Kodeksu pracy – przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Przez okres trwania rekrutacji
2.
Czynności związane nawiązanie stosunku pracy, w szczególności badania wstępne
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Przez czas trwania czynności bezpośrednio zmierzających do zawarcia umowy
3.
Przechowywanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie pisemnej zgody
Przez okres czasu wskazany w treści zgody, ale nie dłużej niż 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody/wniesienia sprzeciwu
 1. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom, lista dostępna u dyrektora placówki. Jeżeli została wyrażona zgoda tylko co do bieżącego procesu rekrutacyjnego to dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu tego procesu. Natomiast jeżeli wyrażono zgodę również co do przyszłych procesów rekrutacyjnych będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe na inne stanowiska aż do momentu, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu nie później niż rok od złożenia dokumentów aplikacyjnych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania Danych Osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 • żądania usunięcia Danych Osobowych,
 • żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi nawiązanie stosunku pracy i wykonanie umowy o pracę.
 3. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania
 4. Dane Osobowe w chwili nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
 5. Nasza firma dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.